efdeportes.com

Test de tenis per a la iniciació. Disseny d’una bateria
de proves per a la tècnica del tennis en la iniciació

Test de tenis para la iniciación. Diseño de una batería de pruebas para la técnica del tenis en la iniciación

 

Professor d’educació física

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Barcelona)

(Catalunya)

Jordi Brasó i Rius

brapercat@yahoo.es

 

 

 

 

Resum

          L’article presenta una bateria de 12 proves per avaluar la tècnica en la iniciació del tenis. De cada element tècnic hi ha dues proves: una de nivell més baix i una altra de nivell més alt. El test s’ha de validar, però es pot utilitzar per prendre mesures o fer exercicis. A més, és adaptable a les diferents característiques de la situació motriu i permet fer activitats de coavaluació i d’avaluació en grup.

          Paraules clau: Test. Tennis. Iniciació. Tècnica.

 

 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 176, Enero de 2013. http://www.efdeportes.com/

1 / 1

1.     Introducció

    L’avaluació de les habilitats esportives és un aspecte rellevant en tots els esports. En els esports amb adversari, però, aquest anàlisi es fa molt més complicat ja que l’actuació del rival determina l’actuació del jugador.

    Seguidament es fa una proposta d’avaluació d’un test de tenis. S’analitzen els elements bàsics d’aquest esport: servei, drive, revés, globus, volea i remat.

    De cada element tècnic hi ha una prova de dificultat baixa i una altra de major dificultat.

    Tot i que els resultats analitzats fins al moment mostren que el test pot ser una eina vàlida, s’haurà de validar en un futur. De moment,l’eina es pot utilitzar per a fer una activitat d’avaluació en grup, ja que és recomanable fer les proves en grups de 6-8 alumnes.

    Cada prova s’acompanya del seu gràfic. A més, al final de l’article hi ha la graella d’observació, la fórmula per calcular l’efectivitat i es relaciona aquest encert amb una nota de 0 a 10 punts.

2.     Disseny del test

    La proposta d’avaluació consisteix en dotze proves relacionades amb la tècnica del tennis. S’han tractat sis elements tècnics: el servei, el drive i revés, el drive i revés a mitja pista, el globus, la volea i el remat. De cadascun d’aquests elements tècnics hi ha dues proves: una de dificultat baixa i l’altra de dificultat més elevada. En el drive i revés, s’han afegit dues proves d’aquests elements tècnics realitzats a mitja pista ja que són situacions que es troben regularment en un partit.

    La bateria és apta per a la iniciació i permet diferenciar els alumnes que tenen un major i un menor nivell.

    La prova es pot dur a terme en qualsevol pista poliesportiva que tingui al menys una xarxa, o cinta, i algun element fix vertical, com una paret.

3.     Prova

3.     Puntuació prova

4.     Conclusió

    L’eina pot ser molt vàlida per a la iniciació del tenis a l’escola ja que a més de treballar els elements tècnics d’aquest esport, treballa altres aspectes com la cooperació, el companyerisme, la concentració o la coavaluació. D’aquesta manera, la prova ha d’ajudar a assolir competències bàsiques dels alumnes.

    Caldrà que cada educador adapti la prova en relació amb el temps que disposa, el tipus de grup i l’espai i material disponible. Així, tenint en compte les característiques analitzades, seria possible adaptar la bateria i només agafar les sis proves de nivell més fàcil o les sis de nivell més difícil; agafar les proves dels elements tècnics que s’hagin treballat; o inclús deixar autonomia a l’alumne perquè esculli els exercicis.

Bibliografía

Otros artículos sobre Entrenamiento deportivo

  www.efdeportes.com/
Búsqueda personalizada

EFDeportes.com, Revista Digital · Año 17 · N° 176 | Buenos Aires, Enero de 2013
© 1997-2013 Derechos reservados