efdeportes.com

Un cas pràctic de coavaluació en tennis per a millorar la tècnica bàsica

Un caso práctico de coevaluación en tenis para mejorar la técnica básica

 

*Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació

d’Activitats Físiques i Esportives (CAR Sant Cugat)

**Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (INEFC-UB)

(Catalunya)

Irene Andújar*

irene_wyngo@hotmail.com

Jordi Brasó**

brapercat@yahoo.es

 

 

 

 

Resum

          El present treball forma part d’una experiència duta a terme a l’aula, en una sessió de tennis. Pretén ser una activitat per reflexionar i autoreflexionar sobre la tècnica del tennis, transferible a qualsevol altre esport. D’aquesta manera, mitjançant la coavaluació es pretén millorar l’aprenentatge motor.

          Paraules clau: Tennis. Tècnica bàsica. Coavaluació.

 

 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 19 - Nº 193 - Junio de 2014. http://www.efdeportes.com/

1 / 1

1.     Introducció

    Els professionals de l’esport sovint no poden individualitzar l’aprenentatge (Puigdengolas i Brasó, 2014). Moltes vegades, monitors, entrenadors o professors han de tractar ells sols amb un grup nombrós. Aquest aspecte, tot i que en diversos casos pugui ser avantatjós, sovint és un problema greu, sobretot pel que fa a l’aprenentatge d’un gest tècnic.

    El següent treball forma part d’una experiència, de diverses que s’han dut a terme a l’aula (Brasó, 2013) duta a terme a un grup d’alumnes de cicles formatius de grau superior, en la matèria de tennis.

    La sessió va consistir en tractar els aspectes més significatius de la tècnica bàsica del tennis. Es van tractar 3 elements: el drive pla, el revés pla i la volea. A partir d’aquests elements es va dividir el moviment de cada gest en diversos ítems. Per a poder seccionar el moviment i analitzar posteriorment la globalitat del gest.

    Els alumnes es van distribuir per parelles. D’aquesta manera, un jugador actuava i l’altre valorava i avaluava.

    L’exercici va consistir en el llançament de diverses sèries d’un conjunt de 10 pilotes de tennis, per part d’un passador. De cada sèrie s’anotava si un ítem era correcte o incorrecte. Després de la primera sèrie de 10 repeticions del primer subítem, es passava al segon, i així successivament fins acabar tot l’anàlisi.

    Posteriorment es tractava tot aquest anàlisi estadísticament i es reflexionava sobre la tècnica analitzada.

    Lògicament aquesta activitat va ser posterior a diverses sessions en les quals s’havia tractat tota la part tècnica de l’esport i interioritzat el gest, mitjançant diverses explicacions i inclús visualitzacions de vídeos (Mulhenberg, Cardellach, Brasó, 2013)

2.     La coavaluació

    Seguidament es mostra l’anàlisi obtingut en un cas tractat. De cada ítem s’obté al final un percentatge significatiu per determinar la bona o mala execució tècnica.

    Les gràfiques aportades també permeten valorar la bona o mala tècnica en cada intent.

2.1.     Drive Pla

2.2.     Revés Pla

2.3.     Volea

3.     Resultats

    Els resultats permeten comprovar que l’eina permet detallar i seccionar cada gest tècnic. En el cas tractat es comprova que hi ha diversos elements a tractar, en els qual l’execució és insuficient, com per exemple en la presa, en la finalització en el revés o en el recorregut en la volea. A la vegada es visualitza la part correcta del moviment, com en el moviment de peus, en la finalització en el drive.

4.     Conclusions

    L’experiència ha de servir com a model o idea per a tractat la tècnica del tennis o en qualsevol altre esport. La divisió del gest en diversos ítems i l’anàlisi individual permet visualitzar perfectament cada part del moviment, a diferència de si es fes un anàlisi global, que sovint, a causa del baix nivell dels propis alumnes, seria molt més complicat de dur a terme.

    De tota manera, l’experiència creiem que té limitacions com és el cas de no haver estipulat els ítems prèviament –els propis alumnes decidien els principals ítems que ells creien més pertinents–.

    Per tant, a part d’aquesta petita modificació que podria dur-se a terme en l’estipulació dels ítems per part del professor-responsable, l’eina ha de ser de molta utilitat tant per a millorar la tècnica com per fer analitzar aquest element, en l’àmbit conceptual.

Referències bibliogràfiques

Otros artículos sobre Educación Física

  www.efdeportes.com/
Búsqueda personalizada

EFDeportes.com, Revista Digital · Año 19 · N° 193 | Buenos Aires, Junio de 2014  
© 1997-2014 Derechos reservados