efdeportes.com

Estudi antropomètric de l’alumnat d’ESO 

de l’IES Joan Fuster de Bellreguard, València

 

*Professorat d’Educació Física

**Professor de Matemàtiques

IES Joan Fuster. Bellreguard. València

(España)

Abel Espinós*

Remei Fuster*

Enric Gonzàlez Pons*

José Iniesta Maestro*

José Fernando Juan García**

Pau Piera Insa*

enricef@hotmail.com

 

 

 

Resum

          Fonament i objectius: L’obesitat infantil s’ha convertit en un dels principals problemes de salut pública en els països desenvolupats. L’elevat increment anual de la seua prevalença està relacionat amb un estil de vida obesogènic, caracteritzat per l’abandonament d’una dieta equilibrada, la reducció de l’activitat física i l’augment de l’oci passiu. La possibilitat que l’obesitat infantil derive en obesitat de l’adult i l’alta morbilitat associada11, fan que siga necessari delimitar la seua magnitud i establir mesures preventives i de protecció de la salut. Subjectes i mètode: Les dades procedeixen d’una mostra de 566 alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys. Les mesures antropomètriques pes, estatura i índex de massa corporal (IMC) es van dur a terme entre els mesos d’octubre de 2008 i febrer de 2009, mitjançant procediments estandarditzats i amb material homologat. Per al càlcul dels percentils es van utilitzar les taules de pes, estatura i IMC, segons edat i sexe, de la fundació Orbegozo5, de la International Obesity Task Force (IOTF)6 i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)7,8. Resultats: La prevalença de l’obesitat va ser del 7,4% segons el criteri de l’IOTF, de l’11’5% segons el criteri de l’OMS i del 16,3% segons les taules de la fundació Orbegozo. La prevalença de sobrecàrrega ponderal (obesitat i sobrepés) fluctua entre el 27,6% (Orbegozo) i 36,1% (OMS) i afecta en major mesura als subjectes que es troben en l’interval d’edat de 12-13 anys. Conclusions: Trobem una alta prevalença d’obesitat i sobrepés entre el nostre alumnat. Considerant el seu impacte sobre la salut, es fa necessari establir estratègies que permeten identificar els subjectes en situació de risc, adoptar mesures preventives i tractar les persones afectades (10).

          Paraules clau: Salut. Obesitat. Sobrepés. Índex de massa corporal. Prevalença

 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 141 - Febrero de 2010

1 / 1

1.     Fonament i objectius

    Les malalties associades amb un baix pes corporal, com l’anorèxia nerviosa, afecten cada vegada un major nombre de persones, sobretot a les xiques durant l’adolescència. Però és l’obesitat, sense cap mena de dubte, el major desordre relacionat amb el pes corporal, que està adquirint les característiques d’una epidèmia a nivell mundial.

    L’augment de l’obesitat entre la població infantil i adolescent resulta especialment alarmant, ja que el nombre de xiquetes i xiquets obesos s’ha triplicat en tan sols dues dècades. En l’actualitat, un de cada quatre xiquets i xiquetes té excés de pes i aquesta tendència s’inicia cada vegada en edats més curtes.

    Segons l’Organització Mundial de la Salut, sis dels set principals factors que determinen l’estat de salut d’una persona estan relacionats amb l’alimentació i la pràctica d’activitat física: obesitat, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, consum elevat d’alcohol, baix consum de fruites i verdures i sedentarisme.

    Les arrels d’aquest problema són de tipus social i econòmic. Per tant, es pot revertir aquesta tendència si es facilita l’adopció d’estils de vida saludables, basats en una alimentació equilibrada i en la pràctica regular d’activitat física.

    Els objectius d’aquest treball són: en primer lloc, conéixer la prevalença d’obesitat, sobrepés i baix pes corporal entre l’alumnat del nostre centre; en segon lloc, establir mesures preventives mitjançant l’educació en hàbits de vida saludables; per últim, identificar l’alumnat afectat i assessorar a les famílies sobre les atencions necessàries per a protegir la seua salut.

2.     Subjectes i mètode

    Es tracta d’un estudi observacional transversal en què s’han pres les dades somatomètriques bàsiques de l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO de l’IES Joan Fuster de Bellreguard (València). És un centre públic que atén a una població de nivell socioeconòmic mitjà-baix, procedent de varis municipis de la comarca de La Safor (Almoines, Bellreguard, La Font d’En Carròs, L’Alqueria de la Comtessa, Miramar, Palmera, Piles i Rafelcofer).

    La presa de dades la va dur a terme el professorat d’educació física del centre, entre els mesos d’octubre de 2008 i febrer de 2009, en una mostra de 566 subjectes (275 xiques i 291 xics), amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys. Es va determinar el pes en quilograms i hectograms, utilitzant una bàscula electrònica, i l’estatura en centímetres, utilitzant un tallímetre de paret homologat. Les mesures es van realitzar amb pantaló i samarreta, sense calcer. Posteriorment, es va calcular l’Índex de Massa Corporal (IMC = Kg/m2). Per al càlcul de l’edat s’ha considerat com a data de mesura única, per a tots els subjectes, el dia 1 de gener de 2009.

    Una vegada es van obtenir aquestes dades, es van bolcar i tabular en una fulla de càlcul usant el programa Excel de Microsoft, atenent dues característiques de la població estudiada: edat i sexe. Posteriorment, es va fer una distribució percentual corresponent a la classificació habitual en termes de salut: “baix pes”, “pes normal”, “sobrepés” i “obesitat”. Evidentment, convé tenir totes les cauteles possibles a l’hora d’analitzar aquestes dades, ja que l’índex de massa corporal és un indicador, però no un instrument de diagnosi. L’assignació de l’etiqueta baix pes, sobrepés o obesitat competeix a personal mèdic especialitzat que analitza també altres aspectes, com la relació greix/massa muscular, diàmetres ossis, etc., abans d’emetre un diagnòstic. Sobre els valors emprats com a llindars de la classificació també cal pensar que tenen un caràcter orientador i aproximat. Tant és així que, per a la determinació dels llindars relatius a "baix pes", “sobrepés” i “obesitat” hem optat per emprar tres criteris diferents, de manera successiva, d’acord amb les següents fonts.

    En primer lloc, es presenten d’acord amb les taules de Sobradillo et al. (2004, per a la fundació Faustino Orbegozo Eizaguirre, de Bilbao)5, que estableix llindars diferents per a la població menor de 18 anys, d’acord amb l’edat i sexe. S’han considerat com punts de tall els valors corresponents al percentil 85 (sobrepés) i al percentil 95 (obesitat). La taula ofereix dades amb una precisió de mig any per a l’edat. Això vol dir que, en el rang d’edats del nostre estudi hem aplicat a nivell individual els llindars corresponents a les edats 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5 i 18, per arrodoniment de l'edat individual al més pròxim d'aquests valors. Cal assenyalar que aquestes taules són els valors de referència en la Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana11 (pediatres d’Atenció Primària que participen en un estudi de casos i control d’obesitat infantil en col·laboració amb xarxes del mateix tipus d’algunes altres comunitats autònomes).

    En segon lloc, es presenten d’acord amb les taules de Cole et al. (per a la International Obesity Task Force [IOTF]), que apareixen citades com a referència internacional en diferents estudis sobre aquest tema, i que, per a la mateixa distribució d'edats, ofereixen exclusivament els llindars per a "sobrepés" i "obesitat". Per facilitar la comparació entre les dades obtingudes amb aquestes taules i les obtingudes amb les altres dues, hem optat per utilitzar ací els llindars per a "baix pes" de les taules de Sobradillo.

    El tercer criteri ha estat les taules de l’Organització Mundial de la Salut (2007), que ofereixen llindars per a les característiques estudiades, per a edats compreses entre 5 i 19 anys, amb una precisió d'un mes.

3.     Resultats

    Es presenten primer les taules i gràfiques obtingudes per a la nostra població i, a continuació, els llindars i criteris utilitzats. Les dades s’han estratificat per edats amb intervals de dos anys i s’han diferenciat per sexe.

Comparativa població total i totals per sexes

  

Orbegozo

IOTF

OMS

  

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Baix pes

2,2%

1,4%

1,8%

2,2%

1,4%

1,8%

2,9%

1,7%

2,3%

Normal

66,9%

74,2%

70,7%

68,4%

66,7%

67,5%

62,5%

60,8%

61,7%

Sobrepés

12,0%

10,7%

11,3%

22,9%

23,7%

23,3%

24,7%

24,4%

24,6%

Obesitat

18,9%

13,7%

16,3%

6,5%

8,2%

7,4%

9,8%

13,1%

11,5%

  

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Comparativa població 12-13 anys
(11,5 ≤ edat < 13,5)

  

Orbegozo

IOTF

OMS

  

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Baix pes

3,3%

2,9%

3,1%

3,3%

2,9%

3,1%

4,4%

2,9%

3,6%

Normal

60,4%

71,6%

66,3%

63,7%

61,8%

62,7%

56,0%

52,9%

54,4%

Sobrepés

15,4%

13,7%

14,5%

27,5%

29,4%

28,5%

26,4%

31,4%

29,0%

Obesitat

20,9%

11,8%

16,1%

5,5%

5,9%

5,7%

13,2%

12,7%

13,0%

  

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Comparativa població 14-15 anys
(13,5 ≤ edat < 15,5)

 

Orbegozo

IOTF

OMS

 

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Baix pes

2,5%

0,0%

1,2%

2,5%

0,0%

1,2%

3,3%

0,0%

1,6%

Normal

71,1%

74,4%

72,8%

71,9%

69,2%

70,5%

66,1%

63,9%

65,0%

Sobrepés

12,4%

9,8%

11,0%

20,7%

20,3%

20,5%

24,0%

22,6%

23,2%

Obesitat

14,0%

15,8%

15,0%

5,0%

10,5%

7,9%

6,6%

13,5%

10,2%

 

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Comparativa població 16-17 anys
(15,5 ≤ edat < 17,5)

 

Orbegozo

IOTF

OMS

 

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Xiques

Xics

TOTAL

Baix pes

0,0%

1,8%

0,8%

0,0%

1,8%

0,8%

0,0%

3,6%

1,7%

Normal

68,3%

78,6%

73,1%

68,3%

69,6%

68,9%

65,1%

67,9%

66,4%

Sobrepés

6,3%

7,1%

6,7%

20,6%

21,4%

21,0%

23,8%

16,1%

20,2%

Obesitat

25,4%

12,5%

19,3%

11,1%

7,1%

9,2%

11,1%

12,5%

11,8%

 

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Comparativa entre grups d'edat
(Orbegozo)

  

XIQUES

XICS

  

12-13

14-15

16-17

TOTALS

12-13

14-15

16-17

TOTALS

Baix pes

3,3%

2,5%

0,0%

2%

2,9%

0,0%

1,8%

1%

Normal

60,4%

71,1%

68,3%

67%

71,6%

74,4%

78,6%

74%

Sobrepés

15,4%

12,4%

6,3%

12%

13,7%

9,8%

7,1%

11%

Obesitat

20,9%

14,0%

25,4%

19%

11,8%

15,8%

12,5%

14%

  

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Comparativa entre grups d'edat
(IOTF)

  

XIQUES

XICS

  

12-13

14-15

16-17

TOTALS

12-13

14-15

16-17

TOTALS

Baix pes

3,3%

2,5%

0,0%

2,2%

2,9%

0,0%

1,8%

1,4%

Normal

63,7%

71,9%

68,3%

68,4%

61,8%

69,2%

69,6%

66,7%

Sobrepés

27,5%

20,7%

20,6%

22,9%

29,4%

20,3%

21,4%

23,7%

Obesitat

5,5%

5,0%

11,1%

6,5%

5,9%

10,5%

7,1%

8,2%

  

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Comparativa entre grups d'edat
(OMS)

  

XIQUES

XICS

  

12-13

14-15

16-17

TOTALS

12-13

14-15

16-17

TOTALS

Baix pes

4,4%

3,3%

0,0%

2,9%

2,9%

0,0%

3,6%

1,7%

Normal

56,0%

66,1%

65,1%

62,5%

52,9%

63,9%

67,9%

60,8%

Sobrepés

26,4%

24,0%

23,8%

24,7%

31,4%

22,6%

16,1%

24,4%

Obesitat

13,2%

6,6%

11,1%

9,8%

12,7%

13,5%

12,5%

13,1%

  

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Baix pes. Índex de Massa Corporal inferior a:

 

ORBEG.

 

IOTF

 

OMS

 

ANYS

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

MESOS

11,5

14,07

13,88

 

14,07

13,88

 

14,129

14,245

138

  

  

14,171

14,278

139

14,214

14,312

140

14,258

14,347

141

14,302

14,382

142

14,346

14,417

143

12

14,3

13,65

 

14,3

13,65

 

14,391

14,453

144

  

  

14,436

14,49

145

14,481

14,528

146

14,526

14,566

147

14,572

14,605

148

14,618

14,644

149

12,5

13,61

14,89

 

13,61

14,89

 

14,663

14,684

150

  

 

14,709

14,724

151

14,755

14,766

152

14,8

14,807

153

14,846

14,849

154

14,891

14,892

155

13

14,71

14,65

 

14,71

14,65

 

14,936

14,935

156

  

 

14,981

14,979

157

15,025

15,023

158

15,07

15,067

159

15,113

15,112

160

15,157

15,157

161

13,5

15,46

14,5

 

15,46

14,5

 

15,2

15,202

162

  

 

15,243

15,247

163

15,285

15,293

164

15,327

15,338

165

15,368

15,384

166

15,408

15,429

167

14

15,08

15,22

 

15,08

15,22

 

15,448

15,475

168

  

 

15,488

15,521

169

15,526

15,566

170

15,564

15,611

171

15,601

15,657

172

15,638

15,702

173

14,5

14,96

14,76

 

14,96

14,76

 

15,674

15,747

174

  

 

15,709

15,791

175

15,743

15,836

176

15,776

15,88

177

15,809

15,924

178

15,841

15,968

179

15

15,35

15,46

 

15,35

15,46

 

15,871

16,011

180

  

 

15,901

16,054

181

15,93

16,097

182

15,958

16,14

183

15,985

16,182

184

16,012

16,224

185

Baix pes. Índex de Massa Corporal inferior a:

 

ORBEG.

 

IOTF

 

OMS

 

ANYS

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

MESOS

15,5

16,32

16,51

 

16,32

16,51

 

16,037

16,265

186

  

 

16,062

16,306

187

16,085

16,347

188

16,108

16,387

189

16,13

16,427

190

16,151

16,466

191

16

17,18

14,94

 

17,18

14,94

 

16,172

16,505

192

  

 

16,191

16,543

193

16,21

16,581

194

16,228

16,619

195

16,245

16,656

196

16,261

16,692

197

16,5

16,88

16,17

 

16,88

16,17

 

16,277

16,728

198

  

 

16,291

16,763

199

16,305

16,798

200

16,318

16,833

201

16,331

16,867

202

16,343

16,9

203

17

15,91

16,44

 

15,91

16,44

 

16,354

16,933

204

  

 

16,365

16,965

205

16,375

16,997

206

16,384

17,028

207

16,393

17,059

208

16,401

17,089

209

17,5

16,06

17,53

 

16,06

17,53

 

16,409

17,118

210

 

Sobrepés. Índex de Massa Corporal superior a:

 

ORBEG.

 

IOTF

 

OMS

 

ANYS

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

MESOS

11,5

21,27

21,89

 

21,2

20,9

 

20,32

19,542

138

  

 

20,4

19,607

139

20,48

19,674

140

20,561

19,741

141

20,642

19,808

142

20,724

19,877

143

12

21,45

22,95

 

21,7

21,2

 

20,806

19,946

144

 

  

20,889

20,015

145

20,972

20,086

146

21,055

20,157

147

21,138

20,229

148

21,222

20,302

149

12,5

21,99

22,36

 

22,1

21,6

 

21,305

20,375

150

  

 

21,388

20,449

151

21,471

20,524

152

21,554

20,599

153

21,637

20,675

154

21,719

20,751

155

13

22,85

22,92

 

22,6

21,9

 

21,8

20,829

156

  

 

21,882

20,906

157

21,962

20,984

158

22,042

21,062

159

22,122

21,14

160

22,201

21,219

161

13,5

23,35

23,52

 

23

22,3

 

22,279

21,298

162

  

 

22,357

21,376

163

22,433

21,455

164

22,509

21,534

165

22,584

21,613

166

22,658

21,691

167

14

22,94

23,66

 

23,3

22,6

 

22,731

21,77

168

  

 

22,803

21,848

169

22,874

21,926

170

22,943

22,004

171

23,012

22,081

172

23,079

22,158

173

14,5

23,59

24,62

 

23,7

23

 

23,145

22,235

174

  

 

23,21

22,311

175

23,273

22,387

176

23,336

22,462

177

23,396

22,537

178

23,456

22,611

179

15

24,56

23,88

 

23,9

23,3

 

23,514

22,685

180

  

 

23,57

22,758

181

23,625

22,831

182

23,679

22,903

183

23,731

22,975

184

23,782

23,046

185

Sobrepés. Índex de Massa Corporal superior a:

 

ORBEG.

 

IOTF

 

OMS

 

ANYS

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

MESOS

15,5

23,19

25,53

 

24,2

23,6

 

23,832

23,116

186

  

  

23,88

23,186

187

23,927

23,255

188

23,972

23,324

189

24,017

23,391

190

24,06

23,459

191

16

24,74

25,39

 

24,4

23,9

 

24,101

23,525

192

  

 

24,141

23,591

193

24,18

23,656

194

24,218

23,721

195

24,254

23,785

196

24,29

23,847

197

16,5

24,14

25,41

 

24,5

24,2

 

24,324

23,91

198

  

 

24,356

23,972

199

24,388

24,032

200

24,418

24,093

201

24,448

24,152

202

24,476

24,211

203

17

24,3

26,35

 

24,7

24,5

 

24,503

24,269

204

 

  

24,53

24,327

205

24,555

24,383

206

24,58

24,439

207

24,603

24,494

208

24,626

24,549

209

17,5

25,1

24,66

 

24,8

24,7

 

24,649

24,603

210

 

Obesitat. Índex de Massa Corporal superior a:

 

ORBEG.

 

IOTF

 

OMS

 

ANYS

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

MESOS

11,5

22,77

23,56

 

26,1

25,6

 

24,338

23,009

138

  

 

24,442

23,104

139

24,546

23,199

140

24,651

23,293

141

24,756

23,389

142

24,861

23,485

143

12

22,94

24,89

 

26,7

26

 

24,967

23,581

144

  

 

25,072

23,677

145

25,177

23,774

146

25,282

23,871

147

25,387

23,969

148

25,491

24,067

149

12,5

23,74

23,92

 

27,2

26,4

 

25,596

24,165

150

  

  

25,699

24,263

151

25,802

24,362

152

25,905

24,46

153

26,007

24,559

154

26,107

24,658

155

13

24,55

24,65

 

27,8

26,8

 

26,207

24,757

156

  

  

26,307

24,856

157

26,405

24,954

158

26,501

25,053

159

26,598

25,152

160

26,693

25,249

161

13,5

24,99

25,4

 

28,2

27,2

 

26,786

25,347

162

  

 

26,879

25,444

163

26,97

25,54

164

27,06

25,635

165

27,149

25,731

166

27,235

25,825

167

14

24,58

25,42

 

28,6

27,6

 

27,321

25,918

168

  

  

27,406

26,011

169

27,489

26,103

170

27,57

26,194

171

27,65

26,284

172

27,727

26,373

173

14,5

25,39

26,68

 

28,9

28

 

27,804

26,462

174

  

 

27,879

26,549

175

27,951

26,635

176

28,023

26,72

177

28,091

26,804

178

28,159

26,887

179

15

26,49

25,64

 

29,1

28,3

 

28,224

26,969

180

   

28,289

27,051

181

28,35

27,13

182

28,411

27,21

183

28,469

27,288

184

28,525

27,365

185

Obesitat. Índex de Massa Corporal superior a:

 

ORBEG.

 

IOTF

 

OMS

 

ANYS

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

 

XIQUES

XICS

MESOS

15,5

24,62

27,41

 

29,3

28,6

 

28,58

27,441

186

   

28,634

27,515

187

28,684

27,59

188

28,734

27,662

189

28,782

27,734

190

28,828

27,805

191

16

26,32

27,57

 

29,4

28,9

 

28,873

27,875

192

   

28,915

27,943

193

28,956

28,011

194

28,996

28,078

195

29,034

28,143

196

29,07

28,207

197

16,5

25,66

27,35

 

29,6

29,1

 

29,105

28,271

198

   

29,138

28,334

199

29,17

28,395

200

29,201

28,456

201

29,23

28,515

202

29,257

28,573

203

17

26,06

28,42

 

29,7

29,4

 

29,283

28,63

204

   

29,308

28,687

205

29,333

28,742

206

29,355

28,797

207

29,376

28,85

208

29,398

28,903

209

17,5

26,99

26,14

 

29,8

29,7

 

29,418

28,954

210

4.     Discusió

    Hem trobat al nostre centre percentatges baixos d’alumnat amb dèficit de pes, ja que per sota del llindar que correspon al normopés se situa només un 2% del total dels subjectes. No obstant això, sí que es produeix una petita diferència en funció del sexe. Així, el percentatge de xiques amb “baix pes” és major que el que trobem entre els xics. Pel que fa a l’edat, s’observa un percentatge més alt de persones amb dèficit de pes entre les xiques de 12-13 anys, i aquesta prevalença va disminuint amb l’edat, situant-se en el 0% en l’interval de 16-17 anys. En canvi, en el sexe masculí són els xics de 14-15 anys els que presenten menys problemes relacionats amb “baix pes”.

    Hem observat una prevalença alta de sobrecàrrega ponderal (sobrepés i obesitat), que varia entre el 27,6%, si seguim els criteris de la Fundació Orbegozo, i el 36,1% segons els criteris de l’OMS. Si comparem els resultats globals obtinguts en funció del sexe, no trobem diferències significatives quan seguim els criteris de l’OMS i de l’IOTF. Sí que s’observa una major càrrega ponderal a favor de les xiques, de fins a 6,5 punts percentuals, quan es prenen com a referència les taules d’Orbegozo. Si atenem a l’edat de l’alumnat, l’interval de 12-13 anys és on trobem un percentatge més elevat, que arriba al 42% segons els criteris de l’OMS. Crida l’atenció el fet que, per aquest interval d’edat, el percentatge per al subgrup masculí siga més elevat segons els criteris de l’OMS i de l’IOTF i, en canvi, hi haja una diferència de 10,8 punts percentuals a favor de les xiques segons les taules d’Orbegozo.

    Pel que fa a les taxes d’obesitat, s’estableixen diferències més grans, en funció del criteri que s’utilitze. En quasi tots el casos s’obtenen percentatges més elevats quan prenem com a referència les taules de la Fundació Orbegozo, tant en les dades globals (16,3% de subjectes amb obesitat), com en les que tenen en compte l’edat i el sexe.

    L’estudi EnKid (1998-2000)11 va permetre estimar al territori espanyol una prevalença d’obesitat del 13,9% i de sobrepés del 12,4% (26,3% amb sobrecàrrega ponderal), per a una població amb edats compreses entre els 2 i els 24 anys. Al País Valencià, la prevalença observada va ser del 15% per a l’obesitat i del 10,2% per al sobrepés (25,2% amb sobrecàrrega ponderal). Aquests valors estan basats en la definició de sobrepés com valors de l’IMC comprés entre els percentils 85 i 97 de les taules d’Orbegozo, i l’obesitat per a valors d’IMC iguals o superiors al percentil 97. Si comparem aquestes dades amb les obtingudes en el nostre estudi, segons els criteris d’Orbegozo, els resultats són molt similars: 16,3% per a l’obesitat i 11,3% per al sobrepés (27,6% amb sobrecàrrega ponderal). No obstant això, nosaltres hem considerat com a persones obeses les que tenen un IMC major o igual al percentil 95 de les taules d’Orbegozo, basant-nos en les recomanacions del Comité de Nutrició de l’Associació Espanyola de Pediatria. D’altra banda, a l’estudi Enkid l’obesitat és més elevada en homes (15,6%) que en dones (12,0%), mentre que en el nostre centre predomina l’obesitat femenina (18,9%) sobre la masculina (13,7%).

    Quan s’utilitzen els criteris proposats per l’IOTF, la prevalença d’obesitat en Espanya en aquest grup d’edat és del 6,4%, similar a l’obtinguda entre el nostre alumnat (7,4%). El sobrepés s’estima en un 18,1% (23,3% al nostre centre). En conjunt el 24,5% presenta sobrecàrrega ponderal al territori espanyol, mentre que al nostre institut aquest valor se situa 6,2 punts percentuals per damunt.

    Una altra comparació es pot establir prenent com a referència les dades arreplegades en l’informe de salut de l’escolar corresponents a l’accés al curs escolar 2007-2008. Aquest informe inclou exàmens de salut als 3, 6, 12, 14 i 16 anys i també utilitza els criteris proposat per Cole et al i recomanats per l’IOTF. En aquest estudi trobem un percentatge major de prevalença d’excés de pes per als xiquets i xiquetes de 12 anys, 33% i 26,8% respectivament. Al nostre estudi les xifres majors de sobrecàrrega ponderal també les trobem entre els xics de 12-13 anys (34,2%). Pel que fa a les xiques, les dades més altes d’excés de pes se situen a l’edat de 12-13 anys (33%) i són paregudes a l’interval de 16-17 anys (31,7%). Però és en aquest últim interval d’edat on s’observa una major prevalença d’obesitat (11,1%).

Bibliografia

 1. Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Serra Majem L, Ribas Barba L, Quiles Izquierdo J, Vioque J, et al. Prevalencia de la obesidad en España: resultado del estudio SEEDO 2000. Med Clin (Barc) 2003; 120(16):608-12.

 2. Aranceta Bartrina J, Serra Majem L, Foz Sala M, Moreno Esteban B. Prevalencia de la obesidad en España. Med Clin (Barc). 2005;125(12):460-6.

 3. Plaza Almeida J, Siurana Rodríguez JM, Vergara González Ll, Mateos Rodríguez F, Romero Belluga, M. Prevalencia de obesidad en escolares. Rev Clin Med Fam 2008; 2(3):106-110.

 4. Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Serra Majem L, Ribas Barba L. Epidemiologia y factores determinantes de la obesidad infantil i juvenil en España. Rev Pediatr Aten Primaria. 2005; 7 supl 1:S 13-20.

 5. Sobradillo B, Aguirre A et al. Curvas y tablas de crecimiento (Estudios Longitudinal y Transversal). Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre. Bilbao, 2004.

 6. Rodríguez Martínez G, Gallego Vela S, Fleta Zaragozano J, Moreno Aznar L. Uso del índice de masa corporal para valorar la obesidad en niños y adolescentes. Rev Esp Obes 2006; 4 (5): 284-288, Zaragoza, 2006.

 7. De Onís Mercedes et alt, Elaboración de un patrón OMS de crecimiento de escolares y adolescentes. Bulletin of the World Health Organization 2007; 85:660-667. Disponible en http://www.who.int/growthref/growthref_who_bull_es.pdf

 8. World Health Organization. Growth reference data for children and adolescents, 5-19 years (or 61-228 months). Disponible en http://www.who.int/growthref/en/

 9. Ministerio de Sanidad y Consumo: Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Estrategia NAOS: Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Madrid, 2005. Disponible en: [http://www.naos.aesan.msps.es/naos/ficheros/estrategia/estrategianaos.pdf]

 10. Baldoy Hervás R. Estudio antropométrico del alumnado de 1º y 2º de ESO del Instituto de Educación Secundaria Seritium de Jerez de la Frontera, Cádiz. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires – Año 13 nº 128. Disponible en http://www.efdeportes.com/efd128/estudio-antropometrico-del-alumnado-de-eso.htm

 11. Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana: Direcció General de salut Pública. Obesitat infantil. No és cap joc. Rev Viure en salut nº 77 (7/2008).

Otros artículos sobre El Cuerpo

  www.efdeportes.com/

revista digital · Año 14 · N° 141 | Buenos Aires, Febrero de 2010  
© 1997-2010 Derechos reservados