efdeportes.com

Educació Física: exemple de programació 

anual dirigida a 1r curs d’ESO. Segona part

Educación Física: ejemplo de programación anual dirigida al primer grado de la ESO. Segunda parte

 

Llicenciat en Educació Física

Professor d’Educació Física

Tècnic Esportiu de Grau Superior en Atletisme

Tècnic Esportiu de primer nivell en Fútbol Sala

Preparador físic de Fútbol Sala Divisió Nacional 2ª A y B

Xavier Palau Roig

xpalau2000@yahoo.es

(Catalunya)

 

 

 

 

Recull

          Segona part del treball publicat anteriorment en aquesta mateixa revista on es dona continuïtat a la proposta o exemple de programació amb les unitats didàctiques programades, seqüenciades i algunes desenvolupades a tall d’exemple, pel primer curs d’ESO.

          Paraules clau: Programació d’educació física. Primer curs d’ESO. Unitats didàctiques.

 

Resumen

          Segunda parte del trabajo publicado anteriormente en esta misma revista dándole continuidad a la propuesta o ejemplo de programación con las unidades didácticas programadas, secuenciadas y algunas desarrolladas como ejemplos, para el primer curso de la ESO.

          Palabras clave: Programación de educación física. Primer curso de la ESO. Unidades didácticas.

 

 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 18, Nº 179, Abril de 2013. http://www.efdeportes.com/

1 / 1

Educació Física: exemple de programació anual dirigida a 1r curs d’ESO. Primera part

13.     Programació Primer d’ESO

Programació 1r curs d’ESO - 2012/13

Departament: Expressió

Matèria: Educació Física

Nivell: 1R Cicle

Curs: 1R ESO

14.     Unitats Didàctiques

 1. Jocs tradicionals

 2. Voleibol I

 3. Condicionament físic I

 4. Activitats gimnàstiques I

 5. Atletisme I

 6. MÍM I Coreografia musical

 7. Handbol I

 8. Activitats Aquàtiques I

 9. Activitats Alternatives I

 10. Activitats amb xarxa

 11. Korfball

 12. Tamborí

15.     Gestió de la programació

Unitats Didàctiques desenvolupades

 

Unitat Didàctica 1:

Jocs Tradicionals

Trimestre: 1

Temps: 4 hores

Objectius Didàctics

-Identificar les característiques principals del jocs tradicionals.

-Realitzar diversos jocs tradicionals: stop, tallar fil, la cadena, l’aranya, estirar la corda, arrencar cebes, etc.

-Conèixer les normes dels jocs practicats.

-Descriure un joc tradicional.

Continguts

-Execució de jocs tradicionals de l’entorn.

-Execució de jocs tradicionals d’altres indrets.

-Coneixement de diversos jocs tradicionals a dreçats a l’activitat física i el lleure.

-Descripció d’algun joc tradicional.

Activitats

-Realització i participació en diversos jocs tradicionals de cursa.

-Realització i participació en diversos jocs tradicionals de força.

-Realització i participació en diversos jocs tradicionals velocitat.

-Realització i participació en diversos jocs tradicionals d’habilitat i precisió.

-Adaptació de les normes a les necessitats d’un joc tradicional proposat per l’alumnat.

-Treball de recerca d’un joc tradicional de l’entorn o d’altres indrets.

-Creació d’un joc tradicional.

-Valoració i reflexió de l’activitat física no competitiva.

 

Criteris d’avaluació i recuperació

Inicial 1 (20%)

-Qüestionari inicial sobre que entenen per jocs tradicionals i la descripció algun d’ells.

-Participació en els jocs tradicionals proposats.

Formativa 2 (30%)

-Execució motriu eficient dins els jocs adreçats a diverses capacitats condicionals i motrius.

-En una llista de control valorem durant tota la unitat didàctica: Assistència , puntualitat, si porta el material d’ E.F. (Roba, recanvi...) També valorem aspectes actitudinals com: esforç, respecte pels companys, respecte per les normes, acceptació dels resultats.

Sumativa 3 (50%)

-Entrega i correcció del treball de recerca d’un joc tradicional.

-Participació en la pràctica dels jocs treballats.

-Joc creat per l’alumnat.

Competències pròpies

1.Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic

-El treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.

2. Competència social i ciutadana

-Els jocs tradicionals desenvolupen la competència social centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana. Les possibilitats expressives del cos i de l’activitat motriu potenciaran la creativitat i l’ús de llenguatges corporals per a transmetre sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal.

3. Competència d’aprendre a aprendre

-Recursos per la planificació de determinades activitats físiques a partir d’un procés d’experimentació.

4. Competència artística i cultural i Competència comunicativa

-La competència comunicativa s’assoleix amb l’experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i comunicació; l’expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides per mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.

Objectius de l’àrea

2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.

3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.

4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.

6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.

9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferencies culturals, socials i d'habilitat.

10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i l'esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

 

 Metodologia I Seqüència Didàctica

Nom unitat: Jocs Tradicionals

Nº 1

Descripció de les activitats

Materials i recursos

Organització social

Temps

Atenció diversitat

Activitat avaluació (criteri)

Inicials

1

Qüestionari inicial conceptual.

QÜESTIONARI

GRUP-CLASSE

20’

Si escau

1-2

2

Pràctica de diversos jocs tradicionals.

PROPIS

GRUP-CLASSE

GRUPS

30’

Si escau

1-2

Desenvolupament

4

Pràctica de jocs adreçats a la cursa.

PROPIS

GRUP-CLASSE

GRUPS

30’

Si escau

1-2

5

Pràctica de jocs adreçats a la força i velocitat.

PROPIS

GRUP-CLASSE

GRUPS

30’

Si escau

1-2

6

Pràctica de jocs adreçats a l’ habilitat i precisió.

PROPIS

GRUP-CLASSE

GRUPS

30’

Si escau

1-2

7

Pràctica grupal d’algun joc tradicional proposat per l’alumnat.

PROPIS

INDIVIDUAL

20’

Si escau

1-2

Síntesi

8

Finalització i entrega del treball de recerca.

PROPIS

INDIVIDUAL

20’

Si escau

2-3

9

Pràctica grupal d’algun joc creat per l’alumnat.

PROPIS

GRUP-CLASSE

GRUPS

30’

Si escau

2-3

 

Unitat Didàctica 2:

Voleibol I

Trimestre: 1

Temps: 8 hores

Objectius Didàctics

-Executar de manera correcte els gestos tècnics amb pilota: passada de dits, d’avantbraç i servei.

-Aplicar els aspectes elementals de la defensa i l’atac.

-Conèixer i acceptar les regles del voleibol.

-Acceptar el comportament dels participants en el joc i els resultats dels partits.

Continguts

-Execució de la tècnica individual amb pilota: passada de dits, avantbraç i serveis.

-Coneixement del reglament bàsic.

-Execució del joc collectiu.

Activitats

-Realització de 1 + 1 i 2 + 2 amb continuïtat.

-Execució dels gestos tècnics del voleibol amb pilota: passada de dits, d’avantbraços i serveis.

-Organització dels jugadors en el terreny de joc i ocupació correcta de l’espai.

-Pràctica de jocs i partits en espai reduït de voleibol.

-Practica d’un partit de voleï 6 x 6 aplicant aspectes bàsics de la tàctica i la tècnica de voleibol.

-Explicació de les regles i normes bàsiques del voleibol.

-Aplicació de les regles del voleibol.

-Avaluació conceptual dels continguts treballats.

 

Criteris d’avaluació i recuperació

Inicial 1 (20%)

-Realització de 1 més 1 (no 1 contra 1) intentant fer el màxim número de tocs sense que la pilota toqui el terra. S’anotarà el número de tocs que realitzi cada parella.

 

Formativa 2 (30%)

-En una llista de control valorem durant tota la unitat didàctica: Assistència , puntualitat, si porta el material d’ E.F. (Roba, recanvi...) També valorem aspectes actitudinals com: esforç, respecte pels companys, respecte per les normes, acceptació dels resultats.

Sumativa 3 (50%)

-Repeticions d’ 1 + 1: toc de dits, avantbraç i serveis.

-Observació dels partits realitzats 3 x 3 i 6 x 6.

-Participació durant el joc collectiu.

-Qüestionari escrit.

Competències pròpies

1. Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic

-Criteri d’autoconeixement de condició física i descobriment de valors al propi físic i possibilitats d’execució.

2. Competència social i ciutadana

-Els Jocs preesportius desenvolupen la competència social centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana.

3. Competència d’aprendre a aprendre

- Recursos per la planificació de determinades activitats físiques a partir d’un procés d’experimentació.

Objectius de l’àrea

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l'activitat física comporta per a la salut individual i col•lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.

3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.

4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.

6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.

8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l'afany de millora personal.

9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferencies culturals, socials i d'habilitat.

10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i l'esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

 

 

Metodologia I Seqüència Didàctica

Nom unitat: Voleibol I

Nº 2

Descripció de les activitats

Materials i recursos

Organització social

Temps

Atenció diversitat

Activitat avaluació (criteri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicials

1

Explicació global de les accions tècniques del Voleibol.

Passada de dits; parelles 1+1 i en grups de 4-5.

Avantbraç com a recurs.

PILOTES PROPIS

 

GRUP-CLASSE

GRUPS

 

1 h.

 

Si escau

 

1-2

2

Exercicis per l’aprenentatge de la passada de dits.

Activitats individuals i grupals.

PILOTES

INDIVIDUAL PARELLES

GRUPS

 

1 h.

 

Si escau

 

1-2

3

Exercicis per l’aprenentatge de la passada d’avantbraç.

Activitats individuals i grupals.

PILOTES

INDIVIDUAL PARELLES

GRUPS

 

1 h.

 

Si escau

 

1-2

4

Exercicis per l’aprenentatge del servei de baix, lateral i de tennis.

PILOTES

INDIVIDUAL

PARELLES

1 h.

Si escau

1-2

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament

5

Realització de 2 x 2 i 3 x 3 aplicant tots els gestos tècnics anteriors.

PILOTES

GRUPS

30’

Si escau

2-3

6

Realització de 4 x 4 aplicant tots els gestos tècnics anteriors.

PILOTES

GRUPS

30’

Si escau

2-3

7

Explicació de la rotació i algunes normes bàsiques del joc.

Partits 4 x 4.

PILOTES PROPIS

 

GRUP-CLASSE

GRUPS

 

1 h.

 

Si escau

 

2-3

 

 

 

 

Síntesi

8

Partits de 6 x 6 amb l’ aplicació del reglament.

PILOTES XARXA

GRUPS

1 h.

Si escau

2-3

10

Torneig de Voleibol amb alumnat com àrbitres.

Qüestionari escrit sobre el Voleibol.

PILOTES XARXA

QÜESTIONARI

GRUPS

INDIVIDUAL

 

1 h.

 

Si escau

 

2-3

 

 

Unitat Didàctica 3:

Condicionament Físic I

Trimestre: 1

Temps: 8 hores

Objectius Didàctics

-Conèixer l’escalfament.

-Conèixer les capacitats condicionals i les seves característiques principals.

-Millorar el propi nivell de condició física.

-Practicar amb esforç les activitats pròpies del condicionament físic.

-Valorar la necessitat de fer un escalfament abans de realitzar activitat física.

-Realitzar pràctiques d’escalfament general.

-Respectar i tenir cura del material i les instal•lacions esportives i de higiene personal.

Continguts

-Coneixement i execució de l’ escalfament.

-Coneixement i exercitació de les Capacitats condicionals: Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat.

-Aplicació i exercitació dels sistemes d’entrenament de les capacitats condicionals:

Resistència aeròbica, la força explosiva, la velocitat gestual i de desplaçament i la flexibilitat

Activitats

-Pràctica i execució de l’escalfament general.

-Pràctica i exercitació d’alguns sistemes d’entrenament per millorar algunes capacitats condicionals.

-Estudi de l’escalfament, les capacitats condicionals i els sistemes d’entrenament.

-Realització dels test control per a la seva valoració.

-Avaluació conceptual dels continguts treballats

 

Criteris d’avaluació i recuperació

Inicial 1 (20%)

-Qüestionari inicial.

-Bateria de test per valorar el nivell inicial de condició física:

*Salt horitzontal de parat/ Velocitat 5 x 10 m.

Test de Cooper 12’ minuts/ Flexió de tronc (flex.)

Formativa 2 (30%)

-Participació en l’exercitació de les capacitats condicionals.

-Control escrit.

-Avaluació pràctica sobre l’escalfament.

Sumativa 3 (50%)

-Qüestionari final.

-Bateria de test per valorar el nivell físic de condició física: *

-Valoració de les actituds.

Competències pròpies

1. Competència de consecució d’autonomia e iniciativa personal i Competència d’aprendre a aprendre

-El coneixement d'un mateix o d’una mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, l'autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l'organització individual i col•lectiva.

2. Competència social i ciutadana

- Ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col•lectiu, la participació i el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes.

 

Objectius de l’àrea

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l'activitat física comporta per a la salut individual i col•lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.

3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.

4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.

8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l'afany de millora personal.

9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferencies culturals, socials i d'habilitat.

10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i l'esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

 

Metodologia I Seqüència Didàctica

Nom unitat: Condicionament Físic I

Nº 3

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Materials i recursos

Organització social

Temps

Atenció diversitat

Activitat avaluació (criteri)

 

 

 

 

 

Inicials

1

Qüestionari inicial escrit.

PROPIS

INDIVIDUAL

20’

Si escau

1-2

2

Test salt horitzontal de parat.

CINTA MÉTRICA

INDIVIDUAL

20’

Si escau

1-2

3

Test de Cooper 12’ minuts.

CRONÒMETRE

GRUPS

20’

Si escau

1-2

4

Test de flexió de tronc (Flexibilitat).

Test de velocitat 5 x 10 metres

PROPIS

PARELLES

40’

Si escau

1-2

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament

5

Exercitació de la resistència aeròbica: cursa continua

PROPIS

GRUP-CLASSE

20’

Si escau

2-3

6

Exercitació de la força explosiva: multisalts, multillançaments, propi cos, per parelles i amb material divers.

BANCS

TANQUES

PILOTES MEDICINALS

GRUPS

PARELLES INDIVIDUAL

 

2 h.

 

Si escau

 

2-3

7

Exercitació de la velocitat i la flexibilitat.

CRONÒMETRE

GRUP-CLASSE

GRUPS

1 h.

Si escau

2-3

8

Escalfaments en petits grups i individual.

PROPIS

GRUPS

1 h.

Si escau

2-3

 

 

 

 

 

Síntesi

9

Qüestionari escrit final dels continguts treballats.

PROPIS

INDIVIDUAL

30’

Si escau

3

10

Avaluació de la condició física individual. Bateria de test: Salt horitzontal, Cooper 12’ m., Flexió tronc, 5 x 10 metres.

MATERIAL PER FER LA VALORACIÓ

GRUPS

PARELLES

INDIVIDUAL

 

1’30 h.

 

Si escau

 

3

 

Unitat Didàctica 4:

Activitats Gimnàstiques I

Trimestre: 1

Temps: 4 hores

Objectius Didàctics

-Desenvolupar i millorar l'execució tècnica de diversos elements tècnics bàsics: pont, tombarella, roda, vertical de mans, remuntat.

-Iniciar nous elements tècnics al terra.

-Conèixer les característiques dels diferents aparells i elements gimnàstics.

-Combinar de forma continuada tres elements gimnàstics de terra

Continguts

-Coneixement de la gimnàstica artística: inici i evolució.

-Realització del fonaments tècnics en alguns elements de terra.

-Coneixement dels aparells, elements i característiques del reglament.

Activitats

-Execució de diferents tipus d’exercicis per millorar elements bàsics de la gimnàstica artística: pont, tombarella, roda, vertical de mans, remuntat.

-Execució de diferents tipus d’exercicis per millorar d’altres elements gimnàstics.

-Estudi de les característiques principals de la gimnàstica artística.

-Execució de la combinació continuada i coordinada dels tres elements gimnàstics escollits.

-Exposició i aplicació de les diferents combinacions presentades.

Criteris d’avaluació i recuperació

Inicial 1 (20%)

-Qüestionari inicial.

-Avaluació inicial de la tombarella, la roda i la vertical de mans.

Formativa 2 (30%)

-Participació en l’exercitació de les diferents activitats proposades.

-Treball de recerca sobre un tema referent a la gimnàstica artística.

Sumativa 3 (50%)

-Qüestionari final.

-Participació en la combinació final dels elements escollits.

-Valoració de les actituds (participació, esforç, cooperació) i dels hàbits higiènics personals durant tota la unitat.

Competències pròpies

1. Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic

-Criteri d’autoconeixement de condició física i descobriment de valors al propi físic i possibilitats d’execució.

2. Competència social i ciutadana

- Els Jocs preesportius desenvolupen la competència social centrada en les relacions interpersonals per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana.

3. Competència d’aprendre a aprendre

- Recursos per la planificació de determinades activitats físiques a partir d’un procés d’experimentació.

Objectius de l’àrea

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l'activitat física comporta per a la salut individual i col•lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.

3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.

4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.

6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.

8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l'afany de millora personal.

9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferencies culturals, socials i d'habilitat.

 

Metodologia I Seqüència Didàctica

Nom unitat: Activitats Gimnàstiques I

Nº 4

Descripció de les activitats

Materials i recursos

Organització social

Temps

Atenció diversitat

Activitat avaluació (criteri)

 

 

 

 

 

Inicials

1

Qüestionar inicial.

PROPIS

GRUP-CLASSE

20’

Si escau

1

2

Exercicis adreçats a millorar la tombarella i la roda.

MATALASSOS

PARELLES

INDIVIDUAL

20’

Si escau

1

3

Exercicis adreçats a millorar la vertical de mans.

MATALASSOS

PARELLES

INDIVIDUAL

15’

Si escau

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament

Explicació de les característiques bàsiques de la gimnàstica artística.

PROPIS

GRUP-CLASSE

20’

Si escau

2

5

Exercitació d’altres element a terra: remuntat, pont, “quinta”, rondada...

MATALASSOS

PARELLES

INDIVIDUAL

20’

Si escau

2

6

Presentació del treball de recerca.

PROPIS

INDIVIDUAL

15’

Si escau

2

7

Exercitació de la combinació dels tres d’elements escollits.

MATALASSOS MATERIAL DIVERS

 

INDIVIDUAL

 

50’

 

Si escau

 

2

 

 

Síntesi

8

Qüestionari final.

PROPIS

GRUP-CLASSE

20’

Si escau

3

 

9

Presentació i aplicació de la combinació d’elements.

MATERIAL

DIVERS

GRUP-CLASSE

GRUPS

INDIVIDUAL

 

1 h.

 

Si escau

 

3

 

Recursos bibliogràfics i altres

 • www.efdeportes.com

 • www.rfea.es

 • www.rfevb.com

 • www.rfebm.com

 • www.edu365.cat/eso/muds/ed_fisica/index.htm

 • www.korfbal.cat

 • www.edufisic1x1.blogspot.com.es/

17.     Seguiment de la programació

18.     Registre d’activitats d’avaluació

Bibliografia

 • ANTÚNEZ, S. y otros (1992): "Del Proyecto Educativo a la Programación de aula". Ed. Graó. Barcelona.

 • BAENA, A. (2005): "Bases teóricas y didácticas de la E.F. escolar". Ed. Gioconda. Granada.

 • BAENA EXTREMERA, A (2006): "El diseño de la programación de aula en el área de Educación Física". Lecturas: Educación Física: Revista Digital. Buenos Aires, Nº 97. http://www.efdeportes.com/efd97/ef.htm

 • BAENA y ANTEQUERA (2006): "Unidades Didácticas de los Bloques de contenidos del Currículum: 3º E.S.O.". Ed. Gioconda. Granada.

 • BAENA y ANTEQUERA (2006): "Aplicaciones Didácticas del Currículum para el Área de Educación Física". Ed. Gioconda. Granada.

 • BLÁZQUEZ, D. (1995): "La iniciación deportiva y el deporte escolar". Ed. Inde. Barcelona

 • CALZADA, A. (1995): "Proyecto curricular base en Educación Física E.S.O. y 1º de Bachillerato". Madrid. Ed. Gymnos.

 • COLL, C. (1992): "Psicología y currículum". Ed. Laia. Barcelona.

 • CONTRERAS, O. (1998): "Didáctica de la E.F. Un enfoque constructivista". Ed. Inde. Barcelona.

 • DIAZ LUCEA, J. (1994): "El currículum de EF en la Reforma Educativa". Ed. Inde. Barcelona.

 • GIMENO SACRISTAN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (1983): "La enseñanza: su teoría y su práctica". Ed. Akal. Madrid.

 • GIMENO SACRISTAN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (1992): "Comprender y transformar la enseñanza". Ed. Morata. Madrid.

 • JIMÉNEZ, J. R. (2007): “Competencias Básicas”. REDES, Volumen 1, Nº 1.

 • LLEIXÀ, T. (2007): “Educación física y competencias básicas. Contribución del área a la adquisición de las competencias básicas del currículo”. Revista Tándem, Nº. 23, pp. 31-37.

 • MANZANO MORENO, J.I. Y CARRERA SÁNCHEZ, I. (2005): "La E.F. en el proceso educativo". Ed. Infornet. Madrid.

 • MENA, W. (1997): "Didáctica y currículum escolar". Ed. Anthema. Salamanca.

 • PIERON, M. (1988): "Didáctica de las actividades físicas y el deporte". Ed. Gymnos. Madrid.

 • SÁENZ LÓPEZ BUÑUEL, P. (1997): "La E.F. y su didáctica". Ed. Wanceulen. Chiclana.

 • SÁNCHEZ, F. (1992): "Bases para una didáctica de la educación física y el deporte". Madrid. Ed. Gymnos.

 • VICIANA, J. (2000): "Principales tendencias innovadoras en la educación física actual. El avance del conocimiento curricular en educación física". Lecturas: Educación Física: Revista Digital. Buenos Aires, Nº 19. http://www.efdeportes.com/efd19/innova.htm

 • VICIANA, J. (2002): "Planificar en Educación Física (1ª edición)". Ed. Inde. Barcelona.

 • ZABALZA, M.A. (1993): "Diseño y desarrollo curricular". Ed. Narcea. Madrid.

 • ZABALA, M. VICIANA, J. y LOZANO, L. (2002): "La planificación de los deportes en la educación física de E.S.O". Lecturas: Educación Física: Revista Digital. Buenos Aires, Nº 48. http://www.efdeportes.com/efd48/eso.htm

Otros artículos sobre Unidades Didácticas

  www.efdeportes.com/
Búsqueda personalizada

EFDeportes.com, Revista Digital · Año 18 · N° 179 | Buenos Aires, Abril de 2013
© 1997-2013 Derechos reservados